Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Объявление о защите диссертации Александра Александровича Солонченко

13 мая 2021 г. в Московской духовной академии состоится защита диссертации Александра Александровича Солонченко на соискание ученой степени кандидата богословия.

Тема диссертации:

«Православная мысль в условиях постмодерна и богословско-философский контекст ее формирования».

Научный руководитель: доцент иерей Стефан Домусчи, кандидат богословия.

Официальные оппоненты:

С.А. Коначева, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой современных проблем философии философского факультета Российского государственного гуманитарного университета;

С.А. Чурсанов, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Ведущая организация: Санкт-Петербургская духовная академия Русской Православной Церкви.

Специальность: догматическое богословие, история философии.

Защита диссертации состоится на заседании Диссертационного совета Московской духовной академии — 13 мая 2021 г. в 11:30 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Лавра, Академия.

Отзывы, поступившие на диссертацию

Адрес для отправки отзывов: 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, Лавра, Академия, Канцелярия, для Диссертационного совета №1.

Адрес электронной почты для отправки отзывов: dissovet.mda@yandex.ru Дата размещения на официальном сайте Московской духовной академии: 13.03.2021.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: