Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Объявление о защите диссертации иерея Даниила Горячева

15 сентября 2022 г. в Московской духовной академии состоится защита диссертации иерея Даниила Горячева на соискание ученой степени кандидата богословия.

Тема диссертации: «Антиномия как философско-богословский метод священника Павла Флоренского».

Научный руководитель: доцент Павел Кириллович Доброцветов, кандидат философских наук, кандидат богословия. 

Официальные оппоненты:

Михаил Александрович Маслин, доктор философских наук, профессор, заслуженный профессор и заведующий кафедрой истории русской философии философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Иерей Михаил Легеев, кандидат богословия, доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии. 

Ведущая организация: Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. 

Специальность: русское богословие. 

Защита диссертации состоится на заседании Диссертационного совета Московской духовной академии 15 сентября 2022 г. в 14:00 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Лавра, Академия.

 Адрес для отправки отзывов: 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, Лавра, Академия, Канцелярия, для Диссертационного совета № 1.

 Адрес электронной почты для отправки отзывов: dissovet.mda@yandex.ru

 Дата размещения на официальном сайте Московской духовной академии: 15.07.2022.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: