Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Рец. на: Textual History of the Hebrew Bible. The Hebrew Bible. Vol. 1A: Overview Articles / ed. by A. Lange, E. Tov. Leiden; Boston: Brill, 2016. XLVI + 450 p. ISBN 978-90-04-23181-8

Михаил Георгиевич Селезнёв

Источники

Hieronymus. Epistul. 57: Ad Pammachium de optimo genere interpretandi // Sancti Eusebii Hieronymi epistulae. Pars 1: Epistulae I‒LXX / ed. by I. Hilberg. Wien; Leipzig: F. Tempsky — G. Freutag, 1910. S. 503‒526. (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum; vol. 54).

Ύλη

Зуева Е. В. Ветхозаветные цитаты в структуре «Диалога с Трифоном иудеем» св. Иустина Философа // Вестник ПСТГУ. 2008. Вып. 2 (22). С. 28‒44.

Селезнёв М. Г., Калинин М. Г. Канон библейский // ПЭ. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2012. Т. 30. С. 212‒236.

Тов Э. Текстология Ветхого Завета. М.: ББИ, 2003.

Barr J. The Typology of Literalism in Ancient Biblical Translations // Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1979. Bd. 15. S. 279‒325.

Daniélou J. Études d’exégèse judéo-chrétienne: les Testimonia. Paris: Beauchesne, 1966. (Théologie historique; vol. 5).

Harl M., Dorival G., Munnich O. La Bible grecque des Septante: du judaïsme hellénistique au christianisme ancien. Paris: Cerf, 21994.

Harris J. R. Testimonies. Cambridge: University Press, 1916, 1920. Vol. 1‒2.

Hengel M. The Septuagint as Christian Scripture: Its Prehistory and the Problem of Its Canon. Edinburgh: T. & T. Clark, 2002.

Skarsaune O. The Proof from Prophecy. A Study in Justin Martyr’s Proof-Text Tradition: Text-Type, Provenance, Theological Profile. Leiden: Brill, 1987.

The Hebrew Bible Vol. 1A: Overview Articles / ed. by A. Lange, E. Tov. Leiden; Boston: Brill, 2016.

The Hebrew Bible. Vol. 1B: Pentateuch, Former and Latter Prophets / ed. by A. Lange, E. Tov. Leiden; Boston: Brill, 2016.

The Hebrew Bible. Vol. 1C: Writings / ed. by A. Lange, E. Tov. Leiden; Boston: Brill, 2016.

Tov E. Textual Criticism of the Hebrew Bible 1947‒1997 // Perspectives in the Study of the Old Testament and Early Judaism: A Symposium in Honour of Adam S. van der Woude on the Occasion of His 70th Birthday / ed. by E. Noort, F. G. Martínez. Leiden: Brill, 1998. P. 61‒81.