Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Вышло в свет учебное издание «Исократ. Речь к Никоклу»

Вышло в свет учебное издание с введением и комментарием «Исократ. Речь к Никоклу». Книгу подготовил к изданию ассистент кафедры филологии Московской духовной академии Р.С. Соловьёв при участии ассистента кафедры филологии иеромонаха Дометиана (Курланова) под руководством профессора кафедры филологии Ю.А. Шичалина.

С самого открытия собственной риторической школы Исократ с учениками обсуждал, каким должен быть идеальный правитель, способный объединить греков в их противостоянии варварам.

Однако речь К Никоклу (Ad Nicoclem) Исократ написал по другому поводу. Когда Никокл, ученик Исократа, унаследовал от своего отца Эвагора I Тевкрида царский престол в Саламине, Исократ обратился к нему с наставлениями, как правильно и долго властвовать, преумножая богатства государства и сохраняя любовь подданных.

Это произведение сохранилось под разными названиями: Πρὸς Νικοκλέα в рукописи Γ, Πρὸς Νικοκλέα περὶ βασιλείας в рукописях Λ, Π. Данную речь можно охарактеризовать как паренезу (от греч. παραίνεσις, «наставление»), имеющую типичную структуру и композицию риторических слов того времени.

Источник: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина

Справка:

Учебное издание с введением и комментарием «Исократ. Речь к Никоклу»

Рецензент: кандидат филологических наук А.В. Анашкин

ISBN 978-5-87245-243-0

ГЛК, 2020

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Адресат, цель написания

Аутентичность, возможные интерполяции

Жанр, название, датировка

Композиция и краткое содержание

Композиционные особенности

Стиль Исократа: общие замечания

Наставление: способы выражения

Кипрский цикл: взаимозависимость речей

Эвагор, К Никоклу, Никокл

Рукописная традиция

Рецепция речи К Никоклу

К НИКОКЛУ (греческий текст с комментариями)

ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ (греческий текст)

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: