Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Τελική εξέταση ειδίκευσης

Порядок проведения итогового (государственногоитогового) экзамена программ магистратуры определяет следующий документ: «Порядок организации и проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся основных образовательных программ высшего образования — программ бакалавриата, программ магистратуры, реализуемых в Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Московская духовная академия Русской Православной Церкви»

Ένας φοιτητής που δεν έχει ακαδημαϊκό χρέος και ο οποίος έχει ολοκληρώσει πλήρως το πρόγραμμα σπουδών ή ατομικό πρόγραμμα σπουδών για το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπεται να περάσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого итогового (государственного итогового) аттестационного испытания приказом ректора Академии утверждается расписание итоговых (государственных итоговых) аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций. 

Структурное подразделение Академии, ответственное за проведение итоговой (государственной итоговой) не позднее, чем за три рабочих днядо начала итоговой аттестации готовит приказ о допуске к итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников. 

Формирование и корректировка подгрупп для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации проводится Деканатом за три дня до начала итоговой (государственной итоговой) аттестации.

Результаты сдачи государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения.  

Обучающиеся, успешно сдавшие государственный экзамен,  допускаются к защите выпускной квалификационной работы.  

Экзамены в магистратуре проходят по профилям (Материалы к экзамену в магистратуре).

Экзаменационные вопросы:

  • Православное богословие
  • Библеистика
  • Πατρολογία και λειτουργική
  • Церковная история