Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Master

Московская Духовная Академия – образовательный, научно-богословский и исследовательский центр, осуществляющий подготовку священнослужителей, преподавателей церковных учебных заведений, церковных ученых и других специалистов высшей научной квалификации в области православного богословия.

К вступительным экзаменам в магистратуру допускаются лица мужского пола, православного вероисповедания, имеющие бакалаврское образование.

В магистратуре читаются лекции и спецкурсы, проводятся семинары и практические занятия. Самостоятельная работа студентов имеет своей основной целью приобретение не только знаний, но и навыков, умений, компетенций, опыта в области освоения и применения богословских знаний в церковном служении и церковной жизни выпускника магистратуры.

Обучение в магистратуре заканчивается написанием и защитой магистерской диссертации.

Период обучения в магистратуре – 2 года, у ряда магистерских профилей предусмотрен также подготовительный пропедевтический курс.

В Академии действует семь магистерских профилей:

  1. Православное богословие
  2. Библеистика
  3. Ιστορία της Εκκλησίας
  4. Πατρολογία και λειτουργική
  5. Греческая христианская литература
  6. Русская духовная словесность
  7. История и теория церковного искусства

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: