Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Master

Современный мир ставит перед Церковью большое количество вопросов, которые не ограничиваются владением совокупностью общих богословских фактов, а требуют творческого осмысления на основании фундаментальных и глубоких знаний в той или иной области. Исходя из этих целей в Академии был разработан целый ряд магистерских программ, которые позволяют выпускнику бакалавриата стать специалистом в той или иной области богословского знания.  Обучение в магистратуре заканчивается написанием и защитой магистерской диссертации. Период обучения в магистратуре – 2 или 3 года, в зависимости от выбранного направления.

В МДА реализуются следующие магистерские профили:

  1. Православное богословие
  2. Библеистика
  3. История христианства в новейший период
  4. Патрология и христианская литература
  5. Русская духовная словесность
  6. Πατρολογία και λειτουργική
  7. Современное каноническое право
  8. История и теория церковного искусства

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: