Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Вышел в свет нотный сборник «Одноголосный обиход» Т.В. Пантелеевой

В Издательстве Московской духовной академии вышел нотный сборник «Одноголосный обиход». Автор-составитель — Татьяна Владимировна Пантелеева, старший преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин пастырско-богословского факультета; преподаватель, и.о. заведующей кафедрой музыкально-теоретических дисциплин факультета церковно-певческого искусства МДА.

Нотный сборник фиксирует сложившуюся практику пения осмогласия в Московской духовной академии и Троице-Сергиевой лавре в настоящее время. Вместе с тем редактор-составитель максимально полно учитывает предшествующие издания «обихода» (начиная с синодальных сборников), стремясь сохранить преемственность исторических распевов.

В издание вошли образцы обиходных гласовых песнопений: стихиры, запевы к стихирам, тропари и ирмосы знаменного, сокращенного киевского, сокращенного греческого распевов и московского напева.

Все обиходные мелодии снабжены краткой аннотацией, сообщающей о диапазоне каждого гласового примера, количестве и особенностях следования мелодических строк в распеве. Для удобства пения высокими и низкими голосами большинство мелодических образцов представлены в транспозиции. Дополнительные примеры даны на материале иных богослужебных текстов.

Στα περιεχόμενα συμπεριλαμβάνεται ένας πίνακας ήχων (ρύθμιση ήχου) και η επεξήγηση του πίνακα. Το διάγραμμα περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του τόνου για όλους τους ήχους. Στο πίνακα, οι μελωδίες επισημαίνονται σε διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων.

Сборник может быть использован в качестве учебного пособия как на занятиях по церковному пению на пастырско-богословских отделениях духовных школ, так и в самостоятельной работе.

«Одноголосный обиход» издан в твердом переплете, общий объем книги — 128 страниц.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: