Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

В МДА прошло очередное заседание кафедры библеистики МДА

11 ноября на платформе Zoom в дистанционной форме прошло заседание кафедры библеистики. Его возглавил исполняющий обязанности заведующего кафедрой доцент протоиерей Олег Мумриков.

Первым пунктом повестки стало закрепление тем магистерских диссертаций, бакалаврских и курсовых работ.

Затем собравшиеся рассмотрели и приняли к исполнению предписания научно-методического совета МДА по активизации написания выпускных квалификационных работ и диссертаций.

Преподаватели кафедры утвердили список монографий по Священному Писанию Ветхого и Нового Заветов, обязательных к прочтению студентами бакалавриата. Собравшиеся обсудили программу и назначили дату Дня открытых дверей кафедры в 1 семестре 2020/2021 учебного года — 25 декабря 2020 года в 15:00.

Ссылка на подключение.

Идентификатор конференции: 851 2619 9293

Код доступа: 097781

В ближайшее время подробное объявление о Дне открытых дверей будет размещено на сайтах МДА и кафедры библеистики МДА.

В заключение преподаватели кафедры подвели итоги осенней сессии ежегодной научно-практической богословской конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания».

Все вопросы повестки вызвали оживленную дискуссию собравшихся.

Заседание завершилось обсуждением различных текущих вопросов.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: