Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

В Академии прошло заседание Ученого совета

27 декабря 2019 года прошло заседание Ученого совета Московской духовной академии.

Ученый совет принял решение ходатайствовать перед Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом о присвоении звания доцента нескольким преподавателям Академии.

Проректор по научно-богословской работе, председатель Научно-методического совета доцент протоиерей Александр Задорнов представил отчет о научно-богословской работе Академии в 2019 году. Также был принят план научно-богословской работы Академии в 2020 году.

Председатели Диссертационных советов МДА профессор протоиерей Владислав Цыпин и профессор В.М. Кириллин отчитались о работе Диссертационных советов в 2019 году. На двух Диссертационных советах за прошедший год было успешно защищено 11 диссертаций на соискание ученой степени кандидата богословия. Пять из них были подготовлены на кафедре церковной истории.

Ученый совет также заслушал отчеты заведующих кафедрами о деятельности кафедр в первом полугодии.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: