Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Студенты бакалавриата защитили курсовые работы на кафедре Библеистики

Студенты Московской духовной академии пишут курсовые работы на первом, втором и третьем курсах бакалавриата. Учащимся предлагается список рекомендованных тем. Также они могут выбирать тему курсовой работы самостоятельно, согласовав это со своими научными руководителями. Такая поэтапная практическая работа готовит студентов к качественному написанию выпускной квалификационной работы.

Студенты бакалавриата защитили курсовые работы на кафедре Библеистики

18 апреля студенты собрались в Библейском кабинете Академии, где поочерёдно защищали свой научный труд перед комиссией кафедры Библеистики.

Студенты бакалавриата защитили курсовые работы на кафедре Библеистики

Среди тем курсовых работ были: «Иудейское царство и Иерусалим в период правления царя Иосии, на основании археологических данных», студента 1 курса; «Завоевание израильтянами городов Ханаана, согласно современным археологическим данным», студента 3 курса; «Проповедь покаяния Иоанна Предтечи по Евангелию от Луки», студента 1 курса; и другие.

Студенты бакалавриата защитили курсовые работы на кафедре Библеистики

Многие ребята успешно защитили курсовые работы. Для остальных защита продолжится после Светлой седмицы.

Студенты бакалавриата защитили курсовые работы на кафедре Библеистики

Справка:

В состав комиссии вошли: доцент Михаил Всеволодович Ковшов, доцент иерей Андрей Выдрин, старший преподаватель протоиерей Борис Тимофеев, старший преподаватель Петр Александрович Коротков, старший преподаватель Сергей Вячеславович Зубов.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: