Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Объявление о защите диссертации протоиерея Виктора Лисюнина


14 ноября 2019 г. в Московской духовной академии состоится защита диссертации протоиерея Виктора Лисюнина на соискание ученой степени кандидата богословия.

Тема диссертации: «Возрождение Тамбовской епархии в годы служения святителя Луки (Войно-Ясенецкого): на материале государственных, ведомственных и частных архивов».

Научный руководитель: профессор протоиерей Владислав Цыпин, доктор церковной истории.

Официальные оппоненты: 

Леонтьева Тататьяна Геннадиевна, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории России Тверского государственного университета;

Перцев Владимир Александрович, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой Философии и гуманитарной подготовки Воронежской государственной медицинской академии.

Ведущая организация: Тамбовский государственный технический университет.

Специальность: история Русской Православной Церкви.

Защита диссертации состоится на заседании Диссертационного совета Московской духовной академии 14 ноября 2019 г. в 15.00 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Лавра, Академия, Малый актовый зал.

Отзыв прот. Владислава Цыпина

Отзывы, поступившие в диссертационный совет

Адрес для отправки отзывов: 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, Лавра, Академия, Диссертационный совет №2.

Адрес электронной почты для отправки отзывов: dissovet2.mda@gmail.com

Размещено: 13 сентября 2019 г.If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: