Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Объявление о защите диссертации иерея Ильи Николаевича Письменюка

9 ноября 2022 г. в Московской духовной академии состоится защита диссертации иерея Ильи Николаевича Письменюка на соискание ученой степени кандидата богословия.

Тема диссертации: «Православные Церкви во Всемирном Совете Церквей (ВСЦ): участие и динамика позиции в контексте повестки ВСЦ в 1948–1998 гг.».

Научный руководитель: доцент священник Иоанн Кечкин, кандидат богословия.

Официальные оппоненты:

прот. Валентин Васечко, доктор богословия (Ph.D), доцент, первый проректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия;

Виктор Анатольевич Ливцов, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС.

Ведущая организация: Сретенская духовная академия.

Специальность: Общая церковная история.

Защита диссертации состоится на заседании Диссертационного совета Московской духовной академии 9 ноября 2022 г. в Малом актовом зале. Начало в 12:00.

Отзывы, поступившие в Диссертационный совет:

Адрес для отправки отзывов: 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, Лавра, Академия, Диссертационный совет № 2.

Адрес электронной почты для отправки отзывов: dissovet2.mda@gmail.com

 Дата размещения 09.09.2022

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: