Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Доцент Академии принял участие в конференции в Самарской духовной семинарии

9 октября 2022 года в Самарской духовной семинарии прошла ежегодная Всероссийская богословская конференция «Иоанновские чтения». Тематика конференции включала в себя актуальные вопросы богословия, церковной истории, библеистики и церковного права, богословского осмысления литературных произведений, языковых проблем, педагогики и психологии.

На конференции с докладом «Самостоятельность предмета канонического права как область церковной юрисдикции» выступил заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин МДА доцент протоиерей Александр Задорнов. В докладе были рассмотрены теоретические установки канонического права как самостоятельной юридической дисциплины. Выводы дискуссии канонистов дореволюционной эпохи о месте канонического права в ряду других богословских и юридических наук в настоящее время следует актуализировать в связи с изменением в самой правовой теории, произошедшими в последнее столетие. В частности, это касается переосмысления значения юридического позитивизма у Г. Харта и Д. Раза, теории нравственной целостности права Р. Дворкина и роли морали в праве у Л. Фуллера. Эти изменения позволяют продолжить изучение оснований для автономизации канонического права в рамках специальной церковной юрисдикции.

«Среди других областей церковной юрисдикции именно уникальность предмета канонического права делает последнее способом дальнейшей автономизации той части Священного Предания, которое, согласно каноническому Уставу, при уважении и соблюдении существующих в каждом государстве законов, является основой деятельности Русской Православной Церкви», — подчеркнул докладчик в своем выступлении.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: