Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Курсовые и дипломные работы

В рамках обучения на бакалавриате Московской духовной академии студентам представлена возможность для развития своих исследовательских компетенций, приобретения нового знания о различных явлениях и феноменах по тематике изучаемых дисциплин. Эта возможность предоставляется в рамках написания курсовой или выпускной квалификационной работы. Выполнение данных работ является обязательным элементов образовательной программы, в рамках которого студент демонстрирует возникшие и сформировавшиеся у него навыки и способности. защита ВКР входит в обязательную часть государственной итоговой аттестации.

 Далее Вы можете ознакомиться с локальными нормативными актами, которые регламентируют ход того или иного вида научно-исследовательской работы.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: