Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Μεταπτυχιακό

Аспирантура является подразделением МДА, осуществляющим подготовку научно-педагогических и научно-богословских кадров в системе послевузовского профессионального духовного образования Русской Православной Церкви по специальностям в соответствии с действующей в МДА номенклатурой специальностей. Основными целями подготовки в Аспирантуре являются: проведение научно-богословских исследований; сдача кандидатских экзаменов; написание диссертации на соискание ученой степени кандидата богословия.

Срок обучения в очной аспирантуре 3 года, в заочной — 4 года.

Работа аспиранта осуществляется согласно  индивидуальному учебно-научному плану, который утверждается на выпускающей кафедре в течение 2-х месяцев с момента зачисления в Аспирантуру. Контроль за выполнением аспирантом индивидуального учебно-научного плана осуществляет научный руководитель, выпускающая кафедра и заведующий Аспирантурой.   

Поступающие в Аспирантуру сдают вступительные экзамены по богословию и иностранному языку. Кроме вступительных экзаменов абитуриенты проходят собеседования с Ректором МДА, проректорами, заведующим Аспирантурой, духовниками Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Поступающие в Аспирантуру обязаны пройти медицинский осмотр в медсанчасти МДА.

 Экзамен по богословию состоит из двух частей: первая – устный экзамен по  программе, вторая часть – представление на кафедре научно-богословских работ абитуриента и реферата по теме предполагаемого научно-богословского исследования в аспирантуре.

Аспирантура открыта в апреле 2012 года. Заведующим аспирантурой назначен игумен Адриан (Пашин).

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: