Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Денис Владимирович Патяев

Должность:

Преподаватель факультета Церковно-певческого искусства МДА;
Библиотекарь.

Дата рождения: 22 июня 1992 г.

Тезоименитство: 9 июля

Образование:

  • Димитровградское музыкальное училище, 2011 г. Специальности: «Хоровое дирижирование», Квалификации: «руководитель хора и творческого коллектива; преподаватель хоровых дисциплин; артист хора и ансамбля».
  • Регентская школа Московской духовной академии, 2014 г.
  • Московский педагогический государственный университет: музыкальный факультет. Квалификация – бакалавр, профиль: педагогическое образование» (2021 г.)

Повышение квалификации:

  • Курсы повышения квалификации для преподавателей музыкально-теоретических дисциплин церковных программ подготовки регентов, реализуемых в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви, Екатеринбургская духовная семинария, 2021 г., 16 ч.

Преподаваемые в Академии дисциплины и практики

Факультет Церковно-певческого искусства МДА:

  • История и теория богослужебного пения;
  • История музыки;
  • Хоровая аранжировка.

Стаж педагогической  (научно-педагогической) работы: с 2014 г.

Стаж работы в Академии: с 2014 г.

В составе ППС: с 2014 г.

Биография:

С 2007 по 2011 гг. обучался в Димитровградском музыкальном училище по специальности «хоровое дирижирование».

С 2011 по 2014 гг. обучался в Регентской школе при Московской духовной академии.

С января 2014 г. принят на должность  преподавателя и библиотекаря Регентского факультета.

В настоящее время обучается на музыкальном факультете Института искусств Московского педагогического государственного университета.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: