Московська область, м. Сергієв Посад, Лавра, Академія

Церковної історії

Кафедра церковної історії - навчально-науковий підрозділ Московської духовної академії. Кафедра готує фахівців високої професійної кваліфікації за профілем кафедри, готує науково-педагогічні кадри і підвищує їх кваліфікацію, (в т. ч. вищу кваліфікацію через аспірантуру) на основі єдності навчально-методичної та наукової роботи.

Пріоритетний напрямок діяльності Кафедри — організація і проведення науково-дослідної роботи, координація наукових досліджень, що ведуться на кафедрі; розробка тематики дипломних, магістерських та кандидатських робіт; керівництво науково-дослідною роботою студентів, включаючи, забезпечення керівництва аспірантами.

Кафедра займається публікацією наукових досліджень професорсько-викладацького складу та студентів. Планується видання на регулярній основі наукового журналу «Церковний історик».

Актуалізація та апробація наукових знань і досліджень проводиться шляхом участі професорсько-викладацького складу, співробітників кафедри і студентів у роботі семінарів, конференцій, симпозіумів, наукових товариств, які створюються і скликаються самою кафедрою, так і за запрошенням інших навчальних, наукових та дослідницьких установ.

Для реалізації конкретних наукових і дослідницьких проектів кафедра створює робочі групи, у разі необхідності залучаючи до їх роботи фахівців з інших кафедр МДА і працівників інших навчальних або науково-дослідних закладів.

В якості основного напрямку досліджень наша кафедра заявила створення наукової школи «Історія Руської Церкви в подіях і персоналіях». Серед досліджень, авторами яких є члени нашої кафедри і робіт наших вихованців, які подаються до захисту, – праці по персоналіям, з історії єпархій, храмів і монастирів Росії і руського зарубіжжя, з історії церковно-державних відносин, історіографії, історії подвигу новомучеників і сповідників Руської Церкви. Особливе місце займають роботи, присвячені історії Московської духовної академії. Важливими є і дослідження з історії Стародавньої Русі і західних сповідань.

Сучасну структуру кафедра здобула в 2004 році в результаті реформи вищої духовної освіти Руської Православної Церкви. Особливе зростання впливу кафедри на навчально-наукове життя Академії безпосередньо пов'язане з поглибленням спеціалізації академічних програм і організацією церковно-історичного відділення Академії.

В даний час на кафедрі працюють 6 професорів, 6 доцентів, 3 старших викладача і 3 викладача. Серед них - досвідчені педагоги з багаторічним досвідом роботи, визнані у вченому колі авторитетні дослідники і початківці трудівники на ниві духовної освіти і церковно-історичної науки.

Члени нашої кафедри забезпечують викладання на бакалавріаті і в магістратурі Московської духовної академії наступних дисциплін: Історія Церкви, Історія Вітчизни, Історія Древньої Церкви, Історія Руської Православної Церкви, Історія західних сповідань і порівняльне богослов'я, Новітня історія західних сповідань, Історія Помісних Церков, Католицьке богослов'я після ІІ Ватиканського Собору, Історія Католицької Церкви, Історіографія церковної історії, Церковно-державні відносини в ХХ столітті, Актуальні проблеми вивчення історії Росії, Історія античного світу, Допоміжні історичні дисципліни, Актуальні проблеми вивчення історії Церкви до 1054 року, Агіографія і агеологія, Джерелознавство та архівознавство, Історія старообрядництва, Методологія історичної науки. Крім того, кафедра організовує та проводить стаціонарні та виїзні практики. Кафедра здійснює розробку нових курсів та факультативів історичної спеціалізації, а також організовує удосконалення та оновлення базових дисциплін.

Тривалі і конструктивні відносини пов'язують нашу кафедру з Інститутом археології Російської Академії наук, з Музеями Московського Кремля, Державним історичним музеєм, Російським державним архівом давніх актів, з Державним архівом Російської Федерації, з профільними кафедрами духовних і світських навчальних закладів, з освітніми та просвітницькими структурами єпархій Руської Православної Церкви.

Керівництво діяльністю Кафедри здійснює завідувач Кафедри Церковної Історії. Посаду з 1 вересня 2004 року обіймає професор Олексій Костянтинович Свєтозарський. Секретар Кафедри Церковної Історії прот. Сергій Забєліч.

Сайт кафедри Церковної історії