Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

В Академии прошла конференция по ориенталистике с участием трех вузов

10 октября Кабинет ориенталистики Московской духовной академии, кафедра восточно-христианской филологии и Восточных Церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Школа востоковедения НИУ ВШЭ впервые провели межвузовскую студенческую конференцию «Христианские тексты Востока: ортодоксия и гетеродоксия». Участие в ней приняли студенты всех трех вузов. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился заведующий Кабинетом ориенталистики МДА диакон Сергий Пантелеев. Модератором конференции была Анна Рогожина, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ.

В первой секции аспирант МДА Владимир Коробов рассказал о деятельности Гуго Этериана в ходе споров о славе Христовой в Византии в XII в. Студентка ПСТГУ Владислава Штефан поделилась сложностями перевода на греческий язык 112-й суры Корана и говорила о ее рецепции в антиисламских сочинениях византийских полемистов. Студент Высшей школы экономики Павел Богомолов сообщил об армянской традиции апокрифического сочинения «Жизнь Адама и Евы».

Студентка ПСТГУ Анастасия Вознюк во второй секции выступила с докладом о царстве и священстве эфиопского правителя Йэмрэханна Крэстоса. Об эфиопской традиции ветхозаветных апокалиптических апокрифов рассказала студентка НИУ ВШЭ Анна Перезолова. Аспирант МДА иерей Даниил Салищев свой доклад посвятил интертекстуальности в гомилетическом наследии святителя Филарета (Дроздова).

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

ΦΩΤΟΑΛΜΠΟΥΜ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: