Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Прошла первая в учебном году встреча тьюторов

2 октября состоялась первая в учебном году встреча тьюторов Академии — индивидуальных наставников студентов. Участники обсудили план работы на предстоящий учебный год. 

В ходе встречи тьюторы отметили, что традиционное обучение направлено на получение и усвоение информации, а формированию у студентов образовательных навыков уделяется мало внимания. Тьюторам в работе со студентами необходимо уделить внимание отработке навыков аналитического чтения, написания научных текстов и ведения дискуссии.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας