Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Внимание членов Ученого совета Московской духовной академии!

11 ноября 2019 г. в 15.00 в Малом актовом зале Московской духовной академии состоится заседание Ученого совета, на котором состоятся выборы заведующих кафедрами.